GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte správci:
Martin Ventures s.r.o.
IČ: 17223792
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále "Správce").
Číslo bankovního spojení: 179612604/2010 

 

Vaše osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat pouze za účelem zasílání marketingových sdělení jako jsou newslettery, pozvánky na akce a události, které pořádáme nebo Vás informovat o dění v oblastech, jichž se naše činnost týká.

Pro naše marketingové účely budeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, emailová adresu, případně poštovní adresu a telefonický kontakt.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu pěti let od udělení souhlasu.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou společností, které zpracovávají naše údaje: společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA a společnost Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů je Váš zájem o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.